آزمایشگاه

دریافت گزارش آزمایشگاه خواص سیالات

گزارش آزمایشگاه خواص سیالات مخزن نفت ساده ترین شکل جمع یک ذخیره نفتی در زیر زمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است . از خصوصیات هر مخزن آن است که فشار هیدرو استاتیک و یا فشار مخزن در تمام نقاط آن یکسان باشد و بخشهای نفت و یا گاز تحت آن میزان فشار قرار […]

دریافت گزارش آزمایشگاه حفاری

گزارش آزمایشگاه حفاری روش حفاری دورانی دو ویژگی برجسته و مهم دارد. ساق حفاری دوران داده می شود تا مته دوران کند یکی از انواع سیال حفاری در چاه به گردش در آورده می شود. یعنی این سیال به درون رشته حفاری پمپ شده، از مته گذشته و خارج میشود و از راه چاه به […]