PDC

دریافت مقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم پاندول معکوس و آنالیز پایداری

مقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم پاندول معکوس و آنالیز پایداری منطق فازی به عنوان یکی از بخش های مهم هوش مصنوعی در سال ۱۹۶۵ با ارائه مفهوم مجموعه های فازی توسط پروفسورزاده پایه گذاری شد. نظریه مجموعه های فازی یک قالب جدید ریاضی برای صورت بندی و تجزیه […]