NMR Logging

دریافت مقاله شناسایی و توصیف انواع تخلخل در سنگ های کربناته با استفاده از NMR Logging

مقاله شناسایی و توصیف انواع تخلخل در سنگ های کربناته با استفاده از NMR Logging هدف از این مطالعه یافتن الگویی برای تفسیر کیفی انواع فضاهای خالی در کربنات ها بر اساس روش NMR Logging بوده است. در سال های اخیر، تشدید مغناطیسی هسته ای (Nuclear Magnetic Resonance) یا NMR و تصاویر حاصل از آن […]