imbibition

دریافت پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار

پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار سنگ های مخازن کربناته نفوذ پذیری و تخلخل بسیار زیادی را در مقایسه با سنگ های دیگر از خود نشان می دهند. مخازن کربناته شکافدار از نقطه نظر رفتاری تولید بسیار بالایی دارند که به احتمال فراوان به نفوذ پذیری سنگ ماتریس بستگی دارد. برای فهم بهتر از مخازن […]