HAZOP

دریافت پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)

پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY) HAZOP) Hazard And Operability Study)  تکنیکی برای تشخیص خطرها و تجزیه و تحلیل خطرها و ارتباط عملی با سیستم ها می باشد. این تکنیک از سال های خیلی قبل مورد استفاده بوده است. اما همچنین پابرجا و استوار می […]