EOR

دریافت مقاله مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با پلیمر جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی با استفاده از یک پلیمر جدید

مقاله مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با پلیمر جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی با استفاده از یک پلیمر جدید سیلاب زنی با پلیمر به عنوان روش بهبود یافته سیلاب زنی با آب در جهت افزایش برداشت ازمخازن نفتی کاربرد فراونی دارد. تزریق پلیمر که به عنوان یکی از روش های EOR محسوب می شود در گروه تزریق […]