CODE VISION

دریافت کدنویسی نوشتن اعداد روی LCD توسط کی پد در محیط پروتئوس و زبان C در محیط کدویژن

کدنویسی نوشتن اعداد روی LCD توسط کی پد در محیط پروتئوس و زبان C در محیط کدویژن در این فایل سعی بر این شده تا با استفاده از یک ریزپردازنده و یک عدد کی پد اعدادی را که فشار داده می شوند بر روی LCD به نمایش در آورده شود.   قطعات مورد نیاز: یک […]