CNC

دریافت فایل سه بعدی سی ان سی سر ستون (مدل ۱۰۱)

فایل سه بعدی سی ان سی سر ستون (مدل ۱۰۱) CNC یک مخفف انگلیسی از عبارت Computer Numerical Control است. این عبارت به معنای کنترل رقمی رایانه ای است که مفهوم آن راهبری و کنترل ماشین آلات صنعتی با استفاده از رایانه (کامپیوتر) است. دستگاه سی ان سی ابزاری است که می تواند با استفاده […]

دریافت فایل سه بعدی سی ان سی کتیبه (مدل ۱۰۲)

فایل سه بعدی سی ان سی کتیبه (مدل ۱۰۲) CNC یک مخفف انگلیسی از عبارت Computer Numerical Control است. این عبارت به معنای کنترل رقمی رایانه ای است که مفهوم آن راهبری و کنترل ماشین آلات صنعتی با استفاده از رایانه (کامپیوتر) است. دستگاه سی ان سی ابزاری است که می تواند با استفاده از […]

دریافت فایل سه بعدی سی ان سی کتیبه (مدل ۱۰۴)

فایل سه بعدی سی ان سی کتیبه (مدل ۱۰۴) CNC یک مخفف انگلیسی از عبارت Computer Numerical Control است. این عبارت به معنای کنترل رقمی رایانه ای است که مفهوم آن راهبری و کنترل ماشین آلات صنعتی با استفاده از رایانه (کامپیوتر) است. دستگاه سی ان سی ابزاری است که می تواند با استفاده از […]

دریافت فایل سه بعدی سی ان سی کتیبه (مدل ۱۰۵)

فایل سه بعدی سی ان سی کتیبه (مدل ۱۰۵) CNC یک مخفف انگلیسی از عبارت Computer Numerical Control است. این عبارت به معنای کنترل رقمی رایانه ای است که مفهوم آن راهبری و کنترل ماشین آلات صنعتی با استفاده از رایانه (کامپیوتر) است. دستگاه سی ان سی ابزاری است که می تواند با استفاده از […]

دریافت فایل سه بعدی سی ان سی کتیبه (مدل ۱۰۳)

فایل سه بعدی سی ان سی کتیبه (مدل ۱۰۳) CNC یک مخفف انگلیسی از عبارت Computer Numerical Control است. این عبارت به معنای کنترل رقمی رایانه ای است که مفهوم آن راهبری و کنترل ماشین آلات صنعتی با استفاده از رایانه (کامپیوتر) است. دستگاه سی ان سی ابزاری است که می تواند با استفاده از […]