Casing Design

دریافت جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)

جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design) در طراحی لوله های جداری ابتدا بر اساس تجزیه شیمیائی سیال سازند و یا مخزن از لحاظ میزان خوردگی و درجه حرارت گرید لوله مناسب را انتخاب میکنیم این موضوع برای جداری که از آن تولید خواهد شد بسیار حساس و مهم می باشد. در این جزوه منظور از […]