ﭼﺎه آزﻣﺎیی

دریافت مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی

مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی جریان غیردارسی در مخازن نفت سبک و مخازن گازی، بویژه در مخازن شکافدار به دلیل وجود شکاف ها دارای اهمیت میباشد. از آنجا که اغلب مخازن کشور ما از نوع […]

دریافت مقاله تهیه نرم افزار چاه آزمایی مخازن شکافدار طبیعی با استفاده از روش های متداول و نوین

مقاله تهیه نرم افزار چاه آزمایی مخازن شکافدار طبیعی با استفاده از روش های متداول و نوین چاه آزمایی یکی از روش های مهندسی مخزن است، که از دهه ۱۹۶۰ برای تعیین خصوصیات سنگ ها و گاهی سیالات مخزن استفاده می شود. خواص فیزیکی مانند اندازه مخزن و پدیده های زمین  شناسی از قبیل وجود […]

دریافت ترجمه مقاله آنالیز چاه آزمایی در مخازن گاز میعانی

ترجمه مقاله آنالیز چاه آزمایی در مخازن گاز میعانی ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﺎهی در ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎنی‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ زﻳﺮ ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﺷﺒﻨﻢ ﺳﻘﻮط می ﻛﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪل ﺷﻌﺎعی ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ می ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺬف ﻣﻴﻌﺎنی اﻃﺮاف‬ ‫دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه و ﺗﺮﻛﻴﺐ اوﻟﻴﻪ ﮔﺎز دور از […]