کپسول بازگشت

دریافت مقاله بهینه‌سازی چندموضوعی چندهدفه پیکربندی کپسول بازگشتی از نوع اورایون

مقاله بهینه‌سازی چندموضوعی چندهدفه پیکربندی کپسول بازگشتی از نوع اورایون در این پژوهش، بهینه‌سازی چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی با درنظرگرفتن ملاحظات آیروترمودینامیک، مسیر، پایداری و هندسه ارایه شده است. روش اتخاذشده بر مبنای تجزیه مساله اصلی به روال‌های موضوعی است که تجزیه و تحلیل جداگانه‌ای را برای هر یک از موضوعات انجام می‌دهد. پژوهش حاضر […]