کاربری اراضی

دریافت پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پروژه بررسی وضع موجود کاربری اراضی یور محله بابلسر-ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری محدوده مورد مطالعه در این گزارش بخشی از یورمحله ی بابلسر می باشد.هرچند جمعیت وشعاع دسترسی آن کم و درحد کوی یا واحدهمسایگی است. اما در تحقیق از استانداردهای محله بعلت تمرینی بودن کار بهره گرفته شد. بنابراین در ادامه نوشتار […]