ژنراتور سنکرون

دریافت مقاله کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ در سد کرخه

مقاله کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ در سد کرخه بدلیل نیاز فراوان کشو ر به تولید انرژی و نقش آن در کشور ، نیروگاه ها به اجزای اصلی توسعه ی صنعتی تبدیل شده اند . مطمئنا قلب هر نیروگاه، ژنراتور آن بوده که وظیفه تولید انرژی الکتریکی را بر عهده دارد، اما در کنار ا ین ژنراتور ادواتی […]

دریافت مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت

مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت دراین مقاله اثر SVC) Static Var Compensator) به عنوان یک جبران کننده موازی بر پایداری مولفه های گذرای ژنراتورهای سنکرون و پایداری حالت گذرا در مدل دینامیک سیستم قدرت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. ناپایداری ایجاد شده در سیستم قدرت بر اثر عواملی […]