ژل

دریافت مقاله تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن

مقاله تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن برای تولید فوم از پلیمرهای مختلف، پلیمر مورد استفاده بایستی دارای استحکام مذاب کافی باشد. برخی از گریدهای پلیمرهای مختلف مورد استفاده، بدون استفاده از عوامل شبکه ای کننده دارای چنین استحکام مذابی می باشند؛ اما برای گریدهای دیگر از عوامل شبکه ای کننده […]