ژل پلیمری

دریافت مقاله مطالعه آزمایشگاهی استفاده از ژل پلیمر پلی اکریل آمید-استات کروم (III) به منظور کاهش تراوایی آب در شرایط یکی از مخازن نفتی ایران

مقاله مطالعه آزمایشگاهی استفاده از ژل پلیمر پلی اکریل آمید-استات کروم (III) به منظور کاهش تراوایی آب در شرایط یکی از مخازن نفتی ایران این مقاله به مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عملکرد ژل پلیمر پلی اکریل آمید-استات کروم (III) به منظورکاهش تراوایی آب می پردازد. در این تحقیق، در ابتدا رفتار سیستم ژل پلیمری مورد نظر […]