ژئومکانیک

دریافت مقاله طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره چاه

مقاله طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره چاه هنگام حفر یک چاه اصل بر این است از روش حفاری عمودی برای رسیدن به مخزن استفاده گردد، ولی در بعضی موارد به دلایل فنی یا اقتصادی به جای این روش، از روش حفاری جهت دار استفاده می شود. در […]

دریافت مقاله تخمین سرعت امواج برشی و کاربرد آن در بررسی رفتار ژئومکانیکی سنگ های مخزنی در جنوب غرب ایران

مقاله تخمین سرعت امواج برشی و کاربرد آن در بررسی رفتار ژئومکانیکی سنگ های مخزنی در جنوب غرب ایران سرعت امواج لرز های تراکمی از نمودار صوتی درون چاهی قابل محاسبه است ولی سرعت امواج برشی فقط از نمودارهای ابزار DSI بدست می آید. نمودارگیری بوسیله این ابزار به علت گران بودن بسیار کم بوده […]