ژئوتکستایل

دریافت مقاله بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل

مقاله بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل در تحقیق حاضر با استفاده از مدلسازی آزمایشگاهی پارامترهای هندسی از جمله فاصله مسلح کننده از پی طول مسلح کننده تعداد لایه های مسلح کننده فاصله بین لایه ها و همچنین تاثیر اتصال لایه مسلح کننده به دیوار حائل مورد […]