چاه کامینگل

دریافت مقاله بررسی و مطالعه امکان پذیری تکمیل چاه های کامینگل (Commingled) به روش سیستم هوشمند Intelligent System در یک میدان نفتی دریایی در استرالیا

مقاله بررسی و مطالعه امکان پذیری تکمیل چاه های کامینگل (Commingled) به روش سیستم هوشمند Intelligent System در یک میدان نفتی دریایی در استرالیا توجیه نصب سیستم هوشمند در چاه ها نیازمند شبیه سازی قبل از نصب سیستم ها می باشد که در چاه های کامینگل این شبیه سازی جهت باز کردن یا بستن یا […]