چاه پس رو

دریافت ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)

ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران) ﻣﻨﻄﻘﻪ اران یکی از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﻴﻌﺎنی ﮔﺎزی دﻧﻴﺎ می ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ده ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ ،‬در بعضی از ﭼﺎه ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه رخ داد‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ‬ ‫اﻓﺖ […]