پیشینه نگرانی

دریافت تحقیق پیشینه نگرانی

تحقیق پیشینه نگرانی تصور می­شود که نگرانی یکی از اجزای مهم اضطراب باشد(بارلو، ۱۹۸۸؛ بورکوویچ و همکاران، ۱۹۸۳). اشخاصی که تجربه نگرانی دارند یک دلواپسی شدید و مقاومی نسبت به رویدادهای منفی احتمالی که ممکن است در آینده رخ دهد، دارند. (بارلو، ۱۹۸۸). نگرانی مانند نشخوار فکری به صورت مرور ذهنی مکرر افکار مرتبط با […]