پوشش ریسک

دریافت مقاله بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک

مقاله بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده میشود. از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار […]