پرسشنامه

دریافت پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو مارک استروم و همکاران (۱۹۹۷)

پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو مارک استروم و همکاران (۱۹۹۷) پرسشنامه روان شناختی قدرت ایگو (PIES) توسط مارک استروم و همکاران در سال (۱۹۷۷) به منظور سنجش قدرت ایگو طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۴ سوال و ۸ مولفه امید، خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد می باشد و بر اساس […]

دریافت پرسشنامه ترومای دوران کودکی (CTQ) برنستاین و همکاران ۲۰۰۳

پرسشنامه ترومای دوران کودکی (CTQ) برنستاین و همکاران ۲۰۰۳ پرسشنامه ترومای دوران کودکی یا پرسشنامه ضربه کودکی (CTQ) توسط برنستاین و همکاران در سال (۲۰۰۳) به منظور سنجش به منظور سنجش آسیب ها و ترومای دوران کودکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال دارد که ۲۵ سوال آن برای سنجش مولفه های […]

دریافت پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه استاندارد ۱۴ سوالی استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳) پرسشنامه استرس ادراک شده، توسط کوهن و همکاران، 1983 ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ای (هرگز تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (در طول ماه گذشته تا […]

دریافت پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش در کارآیی کارکنان

پرسشنامه بررسی تاثیر آموزش در کارآیی کارکنان پرسشنامه (questionnaire) یکی از ابزار پژوهش بوده که از مجموعه‌ای از سؤالات تشکیل شده‌است و هدف جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان را دنبال می‌کند. اگرچه اغلب آن‌ها را برای آنالیز آماری پاسخ دهندگان سامان داده‌اند، همیشه شرایط این‌گونه نیست. فرانسیس گالتون، پرسشنامه را اختراع نمود. پرسشنامه‌ها نسبت به […]

دریافت پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر نگهداری تعمیرات پرسشنامه (questionnaire) یکی از ابزار پژوهش بوده که از مجموعه‌ای از سؤالات تشکیل شده‌است و هدف جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان را دنبال می‌کند. اگرچه اغلب آن‌ها را برای آنالیز آماری پاسخ دهندگان سامان داده‌اند، همیشه شرایط این‌گونه نیست. فرانسیس گالتون، پرسشنامه را اختراع نمود. پرسشنامه‌ها نسبت به سایر […]

دریافت پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارهای مدل تعالی EFQM و مناظر کارت امتیازی متوازن BSC

پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارهای مدل تعالی EFQM و مناظر کارت امتیازی متوازن BSC پرسشنامه (questionnaire) یکی از ابزار پژوهش بوده که از مجموعه‌ای از سؤالات تشکیل شده‌است و هدف جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان را دنبال می‌کند. اگرچه اغلب آن‌ها را برای آنالیز آماری پاسخ دهندگان سامان داده‌اند، همیشه شرایط این‌گونه نیست. فرانسیس گالتون، […]

دریافت مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی

مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی برای سنجش توانمند سازی روانشناختی، نیاز به پرسشنامه می باشد. یکی از پرسشنامه هایی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد پرسشنامه اسپریتزر (۱۹۹۵) است که ۴ مولفه و ۱۲ سوال دارد. هدف از انجام این تحقیق، اعتبارسنجی این پرسشنامه در داخل کشور می […]