پرتودرمانی سینه

دریافت ترجمه مقاله ارزیابی سمیت حاد پوست در پرتودرمانی سینه با استفاده از یک روش کمی جدید

ترجمه مقاله ارزیابی سمیت حاد پوست در پرتودرمانی سینه با استفاده از یک روش کمی جدید معیار های اخیر به منظور ارزیابی رادیو درامیت های (التهاب های رادیوی پوست) حاد بسیار ذهنی و درونی هستند، بنابراین نیازمند تعیین خاصیت های پارامتر های فیزیکی هستند. ما به توصیف یک روش غیر تهاجمی به منظور ارزیابی میکروسیرکولاسیون […]