پاورپوینت پول

دریافت پاورپوینت بازار پول و سرمایه و ارکان آن

پاورپوینت بازار پول و سرمایه و ارکان آن بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه از بازارهای مالی تلقی می گردد به طوری که منابع مالی بلند مدت مورد نیاز بنگاه های تولیدی از این بخش سیستم مالی تامین میگردد نقش اولیه بازارهای مالی به طور اعم و بازارهای سرمایه به طور اخص عبارت است از […]