پاورپوینت اندیشه اسلامی

دریافت پاورپوینت اندیشه اسلامی ۱

پاورپوینت اندیشه اسلامی ۱ در تاریخ فلسفه، خودشناسی، از نظریات اساسی سقراط بوده است. امیر مومنان علی (ع) می فرمایند: کسی که به خود شناسی دست یابد، به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است. ایمانوئل کانت می گوید: انسان قبل از هر چیزی باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی خود بپردازد.   » فهرست […]