ویلیام مک کین

دریافت ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین – (The properties of petroleum fluids (McCain

ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین – (The properties of petroleum fluids (McCain در چندین سال گذشته در دانش ویژگی های فیزیکی برای سال ها پیشرفت های چشمگیری انجام شده است، معادله های زیادی بهسازی شده اند و یافته های ناشی از رفتار فرآورده ها و دستاوردهای آزمایشگاهی قانون های تجربی بهتری را به […]