وقف

دریافت مقاله نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری

مقاله نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری فلسفه اصلی ترویج فرهنگ امور خیر و نیکوکاری جلوگیری از گسترش فقر و آسیب رسیدن به اقشار ضعیف در جامعه است چرا که فقر از عوامل اصلی نابودی همه جوامع به شمار می آید. فقر اقتصادی زمینه ساز فقر روانی، فرهنگی، اجتماعی و روحی در […]