وضعیت بالینی جسمی و روانی

دریافت مقاله بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاه های حفاری خشکی

مقاله بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاه های حفاری خشکی طی این بررسی وضعیت بالینی جسمی و روانی پرسنل، شرایط ارگونومیک فعالیت شغلی و عوامل بیماری زای فیزیکی در محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن با شرایط استاندارد مقایسه گردید. در این میان صدا و روشنایی بیشترین عدم انطباق با وضعیت نرمال […]