واتر مارکینگ

دریافت مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش

مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش دراین مقاله، روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر سطح خاکستری ارائه می گردد. در روش پیشنهادی، ابتدا تصویر میزبان به بلوکهای ۴× 4 ناپوشا تقسیم می شود. پس از محاسبه تبدیل والش این بلوک ها، برای هر بلوک، ۵ مولفه اول […]