هیدروژن سولفوره

دریافت مقاله بررسی آلودگی مخزن آسماری میدان مارون به هیدروژن سولفوره

مقاله بررسی آلودگی مخزن آسماری میدان مارون به هیدروژن سولفوره پس از ۱۵ سال از آغاز تولید نفت در این مخزن آلودگی به هیدروژن سولفوره در یکی از چاه های تولیدی گزارش شد. به تدریج آلودگی گسترش پیدا کرده و به صورت یکی از مشکلات اصلی تولید درآمد. مطالعات ژئوشیمیایی جهت شناخت منشا آلودگی بر روی نمونه نفت […]