هسته زایی هیدرات

دریافت مقاله بررسی سینتیک و تعیین ثابت سینتیکی هسته زایی هیدرات

مقاله بررسی سینتیک و تعیین ثابت سینتیکی هسته زایی هیدرات برای اولین بار، تشکیل هیدرات در زمان القا (قبل از رویت شدن ذرات کریستال)، با استفاده از داده های موجود در خصوص تشکیل آن، در یک راکتور نیمه batch مدل شده است. در این راستا، از مدل کریستالیزاسیون به صورت ترکیب با تئوری لایه فیلم، […]