نوسانات زیر سنکرون

دریافت مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM

مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM در این مقاله میرا کردن نوسانات پیچشی در سیستم های انتقال جبران شده سری خازنی مورد بررسی قرار می گیرد، خازن های جبران ساز سری در خط انتقال باعث پدیده نوسانات زیر سنکرون (SSR) می شوند. در مقالات مختلف روش های متعددی برای پیشگیری از […]