نمونه قرارداد

دریافت مجموعه نمونه قرارداد های فارسی و انگلیسی

مجموعه نمونه قرارداد های فارسی و انگلیسی قرارداد عبارت است از سندی که حکایت تار وقوع یک یا چند عقد می کند و متضمن شرایط وقوع آن عقود نیز میباشد. به منظور این که تعریف قرارداد بهتر مفهوم شود، لازم است سند و عقد هم تعریف شود. بسیاری از افراد همواره برای نوشتن قرارداد با […]