نمونه سوال قرآن

دریافت مجموعه نمونه سوالات قرآن هفتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات قرآن هفتم متوسطه قرآن کریم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام، هر نوع تعلیم و تربیت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه ىافته است. خداوند در دومین آیه از سوره مبارکهٔ جمعه، آن گاه که از بعثت پیامبر اکرم […]

دریافت مجموعه نمونه سوالات قرآن هشتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات قرآن هشتم متوسطه قرآن کریم از صدر اسلام تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسلامى بوده است. در طول تارىخ اسلام، هر نوع تعلیم و تربیت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه ىافته است. خداوند در دومین آیه از سوره مبارکهٔ جمعه، آن گاه که از بعثت پیامبر اکرم […]