نمونه سوال تفکر و سبک زندگی

دریافت مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه کتاب تفکّر و سبک زندگی پایهٔ هشتم در ادامهٔ برنامهٔ درسی تفکّر و سبک زندگی پایهٔ هفتم، حول دو محور عمدهٔ «تفکّر و پژوهش» و «آداب و مهارت های زندگی» تنظیم شده است. فعّالیت های آموزشی این درس در قالب موضوعات مختلف به گونه ای انتخاب شده […]

دریافت مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه کتاب تفکّر و سبک زندگی در ادامۀ برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش پایۀ هفتم متوسطه، حول دو محور عمدۀ تفکّر و آداب و مهارت های زندگی تنظیم شده است. فعّالیت های آموزشی این کتاب در قالب موضوعات مختلف به گونه ای انتخاب شده است تا به […]