نمودارگیری گل

دریافت مقاله کاربردی از مدل های برهمکنش مته و سنگ در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های حاصل از نمودارگیری گل میدان سروش و نوروز

مقاله کاربردی از مدل های برهمکنش مته و سنگ در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های حاصل از نمودارگیری گل میدان سروش و نوروز این مقاله به بررسی وضعیت، عملکرد و بازدهی مته PDC در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از مدل D&D می پرداز د. مدل D&D یکی از کاراترین مدل […]