نفوذپذیری

دریافت مقاله بررسی خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران بر اساس داده های چاه آزمایی

مقاله بررسی خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران بر اساس داده های چاه آزمایی بدون شک تخمین خواص پتروفیزیک سنگ مخزن در مهندسی مخازن نفت، نقش عمده ای در مخزن و ارزیابی دقیق آن ایفا می کند. خواص پتروفیزیک سنگ مخزن از قبیل نفوذپذیری، تخلخل، درجه اشباع و فشار مویینگی در اکثر شبیه سازها به […]

دریافت مقاله ارائه یک مدل تجربی برای محاسبه نفوذپذیری بر پایه حجم شیل دریکی از مخازن ماسه سنگی ایران

مقاله ارائه یک مدل تجربی برای محاسبه نفوذپذیری بر پایه حجم شیل دریکی از مخازن ماسه سنگی ایران تاکنون روابط ریاضی-تجربی زیادی برای محاسبه نفوذپذیری در مخازن هیدروکربوری ارائه شده و محققان روش های مختلفی را برای رسیدن به این هدف اجرا نموده اند و این نوشته نیز در همین راستا است. اساس این مقاله […]