میزدوار

دریافت مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران هدف این مقاله مقایسه عملکرد سیستم تاپ درایو و روش معمول حفاری به وسیله کلی و میزدوار میباشد. مطالعات قبلی نشان می دهد تاپ درایو توانایی کاهش %۲۵-۲۰ کل زمان حفاری یک چاه را دارد ولی این مقاله این نتایج را در کاربرد تاپ درایو در ایران با چالش […]