مقاله نفت

دریافت مقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در مقابل سیالات حفاری مختلف

مقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در مقابل سیالات حفاری مختلف مشکلات ناشی از ناپایداری سازندهای شیلی چاه های میادین نفت وگاز جنوب که باعث تنگی چاه، گیرش لوله ها، تخریب سازند هرزروی گل، فوران چاه، انحراف چاه و کلیه مشکلاتی که بصورت مستقیم یا غیر […]

دریافت مقاله تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی توسط داده های ۶ Rock Eval

مقاله تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی توسط داده های ۶ Rock Eval هدف از این مطالعه تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی واقع درفروافتادگی دزفول شمالی به کمک داده هایRock Eval 6 می باشد. بدین منظور تعداد ۳۶ نمونه خرده حفاری از چاه شماره […]

دریافت مقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن گازی جهت تشخیص بهتر لایه های هیدروکربوری

مقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن گازی جهت تشخیص بهتر لایه های هیدروکربوری یکی از راه های بسیار مطمئن و متداول در سراسر دنیا به منظور ارزیابی مخازن هیدروکربوری، استفاده از نمودارهای چاه پیمایی Well Logging می باشد. ازطریق همین نمودارها، پارامترهای اصلی ارزیابی مخزن شامل نوع سنگ (Lithology) ، […]

دریافت مقاله محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش جزن (خاور نطنز)

مقاله محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش جزن (خاور نطنز) سازند قم در ناحیه جزن (۱۱ کیلومتری خاور شهرستان)، دربردارنده ۱۱ رخساره کربناته وابسته به کمربندهای رخساره ای تالاب پشت سد، سد، دریای باز ژرف و ۲ رخساره تخریبی در این برش شناسایی شدند. ستون رخساره ای و تغییرات عمودی رخساره […]

دریافت مقاله تحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپال

مقاله تحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپال تحلیل پایداری چاه، روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری و دوری از مشکلاتی همچون هرزروی گل حفاری و ریزش دیواره، در حین حفاری و تولید است . شناخت انواع گسیختگی های بوجود آمده در دیواره چاه در تحلیل پایداری، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله تحلیل […]

دریافت مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی

مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی جریان غیردارسی در مخازن نفت سبک و مخازن گازی، بویژه در مخازن شکافدار به دلیل وجود شکاف ها دارای اهمیت میباشد. از آنجا که اغلب مخازن کشور ما از نوع […]

دریافت مقاله بررسی مکانیسم های قیمت گذاری LNG در بازار آسیا

مقاله بررسی مکانیسم های قیمت گذاری LNG در بازار آسیا گاز طبیعی هنوز بصورت جهانی مورد معامله قرار گیرد، لذا قیمت های آن میتواند به صورت قابل توجهی از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت باشد. اگر چه قراردادهای خرید و فروش LNG معمولاً از یک ساختار مشابه پیروی میکنند، تفاوت های قابل ملاحظه ای […]

دریافت مقاله شبیه سازی مغزه های کربناته با استفاده از روش شبکه های متخلخل

مقاله شبیه سازی مغزه های کربناته با استفاده از روش شبکه های متخلخل داشتن اطلات دقیق تراوایی نسبی و فشار مؤیینه نقش بسزایی درساخت دقیق تر مدل دینامیک مخزن دارند. برای این منظور باید حداکثر تلاش صورت پذیرد تا این اطلاعات که معمولاً از آزمایشات ویژه بر روی مغزه ها (SCAL) بدست می آیند، قابل […]

دریافت مقاله حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD

مقاله حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD در مقاطع لرزه ای وجود نوفه های همدوس و غیر همدوس (تصادفی) کیفیت داده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله روشی برای بهبود محتوای اطلاعاتی داده های لرزه ای معرفی شده است که با استفاده از تبدیل SVD و […]

دریافت ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)

ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران) ﻣﻨﻄﻘﻪ اران یکی از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﻴﻌﺎنی ﮔﺎزی دﻧﻴﺎ می ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ده ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ ،‬در بعضی از ﭼﺎه ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه رخ داد‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ‬ ‫اﻓﺖ […]