مطالعات

دریافت طرح درس همدلی و همیاری درحوادث (مطالعات اجتماعی پایه هفتم)

طرح درس همدلی و همیاری درحوادث (مطالعات اجتماعی پایه هفتم) طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی […]