مطالعات سوم

دریافت طرح درس ۲۳ مطالعات سوم دبستان (ایمنی در کوچه و خیابان)

طرح درس ۲۳ مطالعات سوم دبستان (ایمنی در کوچه و خیابان) طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران […]

دریافت طرح درس ۱۲ مطالعات سوم دبستان (درست مصرف کنیم)

طرح درس ۱۲ مطالعات سوم دبستان (درست مصرف کنیم) طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و […]