مطالعات سوم دبستان

دریافت طرح درس ۴ مطالعات سوم دبستان (اعضای خانواده)

طرح درس ۴ مطالعات سوم دبستان (اعضای خانواده) طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران […]

دریافت طرح درس ۱۵ مطالعات سوم دبستان (خانه ها باهم تفاوت دارند)

طرح درس ۱۵ مطالعات سوم دبستان (خانه ها باهم تفاوت دارند) طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران […]