مصرف برق

دریافت مقاله توسعه و مصرف برق

مقاله توسعه و مصرف برق در این مقاله ارتباط بین GDP و مصرف برق در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است در این راستا ابتدا درصد رشد مصرف برق کشور و درصد رشد GDP را از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۰ بررسی می کنیم ، سپس سرانه مصرف برق و سرانه GDP و […]