مصاحبه با فرد افسرده

دریافت نمونه کیس افسردگی – نمونه مصاحبه روانشناسی افسردگی (دو نمونه)

نمونه کیس افسردگی – نمونه مصاحبه روانشناسی افسردگی (دو نمونه) معاینه وضعیت روانی توصیف کلی ظاهر: وضع بیمار ناآراسته و نامرتب بود. حالت ووضعیت اندام هنگام مصاحبه خمیده رو به پایین بوده و به ندرت تماس چشمی برقرار می نمود. توازن اندامی نداشته و جانب چپ بدن خود را فرو می انداخت. سنخ بدنی بیمار […]