مصاحبه بالینی

دریافت نمونه مصاحبه بالینی کودک – نمونه شرح حال کودک

نمونه مصاحبه بالینی کودک – نمونه شرح حال کودک هدف از مصاحبه والدین بررسی مشکل گفتاری و اختلال گویایی کودک می باشد .در جهت کمک به کودک و آگاهی دادن والدین کودک این مصاحبه با والدین کودک انجام گرفت و با روشن شدن اهداف مصاحبه باوالدین کودک به سراغ جمع آوری اطلاعات درباره ی کودک […]

دریافت فرم مصاحبه بالینی بر اساس dsm 5

فرم مصاحبه بالینی بر اساس dsm 5 بررسی وضعیت روانی Mental Status Examination الف) توصیف کلی General Description ۱) ظاهر(Appearance) : ۲) خصوصیات تکلم (Speech Characteristics): ۳) نگرش نسبت به معاینه کننده(Attitude Toward Examiner) : ۴) رفتار آشکار و فعالیت روانی حرکتی:(Overt Behavior & psychomotor Activity) ب) خلق و عاطفه Mood & Affect ۱) خلق(Mood) […]