مصاحبه بالینی dsm

دریافت فرم مصاحبه بالینی بر اساس dsm 5

فرم مصاحبه بالینی بر اساس dsm 5 بررسی وضعیت روانی Mental Status Examination الف) توصیف کلی General Description ۱) ظاهر(Appearance) : ۲) خصوصیات تکلم (Speech Characteristics): ۳) نگرش نسبت به معاینه کننده(Attitude Toward Examiner) : ۴) رفتار آشکار و فعالیت روانی حرکتی:(Overt Behavior & psychomotor Activity) ب) خلق و عاطفه Mood & Affect ۱) خلق(Mood) […]