مصاحبه بالینی با کودک

دریافت نمونه مصاحبه بالینی کودک – نمونه شرح حال کودک

نمونه مصاحبه بالینی کودک – نمونه شرح حال کودک هدف از مصاحبه والدین بررسی مشکل گفتاری و اختلال گویایی کودک می باشد .در جهت کمک به کودک و آگاهی دادن والدین کودک این مصاحبه با والدین کودک انجام گرفت و با روشن شدن اهداف مصاحبه باوالدین کودک به سراغ جمع آوری اطلاعات درباره ی کودک […]