مصاحبه بالینی اختلال شخصیت

دریافت نمونه کیس اعتیاد – نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول)

نمونه کیس اعتیاد – نمونه مصاحبه با فرد معتاد (نمونه اول) م: تا الان ترک کردید؟ ب: به صورت جدی نه، خودم نخواستم م: کجا ترک کردید خونه یا کمپ؟ ب: یک بار به مادرم گفتم که میخوام ترک کنم ۸ ماه نکشیدم، باز به رضایت خودش بهش گفتم دیدی گفتم می تونم ترک کنم. […]