مصاحبه اعتیاد

دریافت کیس ویژه اعتیاد – شرح حال یک معتاد (نمونه دوم)

کیس ویژه اعتیاد – شرح حال یک معتاد (نمونه دوم) درمانگر:چه عاملی باعث شده که به سمت مواد بری؟ بیمار:کمرم درد می کرد تریاک کشیدم. درمانگر:همین عامل باعث شد ادامه بدید بیمار:آره. ولی چند بار ترک کردم و دوباره به سمتش رفتم. درمانگر:چند بار ترک کردید؟ بیمار: ۶ هفت بار ترک کردم…من اصلا از زندان […]