مصاحبه اختلالات شخصیت

دریافت نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد – کیس اعتیاد (دو نمونه)

نمونه مصاحبه بالینی اعتیاد – کیس اعتیاد (دو نمونه) م: تا الان ترک کردید؟ ب: به صورت جدی نه، خودم نخواستم م: کجا ترک کردید خونه یا کمپ؟ ب: یک بار به مادرم گفتم که میخوام ترک کنم ۸ ماه نکشیدم، باز به رضایت خودش بهش گفتم دیدی گفتم می تونم ترک کنم. بازم از […]